S

Star Platinum

CMPT370 Team Members: Yaxing Li (yal406@usask.ca) Lei Yang (ley002@usask.ca) Longxin Shi (los042@usask.ca) Zifan Wang (ziw046@mail.usask.ca) Suping Zheng (yik978@usask.ca)